• Chứng nhận Tiếng Anh A2, B1, B2 
  • Chứng chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2 
  • Chứng Tiếng Anh quốc tế TOFLE ITP